Algemene voorwaarden Caravanstalling De Uilenhoeve

 

Reglement voor het stallen van een caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger

Verhuurder: V.O.F. De Uilenhoeve hierna te noemen: De Uilenhoeve, Noorderweg 92, 1456 NK te Wijdewormer

De huurder conformeert zich aan de volgende regels:

 1. De Uilenhoeve stelt aan de huurder ter beschikking, gelijk huurder heeft aanvaard, een plaats in de stallingruimte staande en gelegen te Wijdewormer aan de Noorderweg 92.
 2. De door De Uilenhoeve ter beschikking gestelde plaats is bestemd te worden gebruikt als stallingsplaats voor de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger.
 3. De stallingsplaats wordt ter beschikking gesteld voor de duur van 12 maanden, ingaande 01 september en eindigende 31 augustus. Indien de huurder niet met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden voor de afloop van de overeengekomen duur, derhalve voor 30 juni schriftelijk aan de verhuurder te kennen heeft gegeven dat zij deze overeenkomst wenst op te zeggen, dan wordt deze overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor de duur van 12 maanden en zo vervolgens. Deze overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar, behoudens onvoorziene omstandigheden.
 4. Huurder is aan De Uilenhoeve aan stallingsgeld verschuldigd (incl. btw) per vierkante meter (incl. dissel en fietsenrekken e.d.) per 12 maanden, per bank op factuur te voldoen binnen 2 weken en zal bij tussentijdse huuronderbreking door de huurder niet worden terugbetaald. Evenmin vindt restitutie plaats zolang en indien tijdens de duur van deze overeenkomst geen gebruik wordt gemaakt van de stalling. Eventuele verhoging van het stallingsgeld zal slechts mogelijk zijn per verlengingsdatum.
 5. De caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger kan zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn 3 maal per 12 maanden door de huurder worden opgehaald en gebracht. Huurder dient hieromtrent 7 dagen van tevoren een afspraak te maken. Indien de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger vaker dan drie keer wordt gehaald en gebracht is een bedrag van € 15,00 (incl. btw) per keer extra verschuldigd.
 6. De caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger wordt door De Uilenhoeve nooit afgegeven aan derden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de huurder.
 7. Onderverhuur, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden van de stallingruimte is aan de huurder niet toegestaan, behoudens toestemming van de huurder.
 8. Het is aan de huurder niet toegestaan zelf de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger in de stallingruimte te (ver)plaatsen. Het ophalen of brengen van caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger kan alleen in bijzijn van De Uilenhoeve of diens vervanger.
 9. De huurder dient zorg te dragen voor een adequate verzekering van de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger.
 10. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorzaak dan ook aan personen of zaken van de huurder toegebracht, of voor verlies of diefstal enige zaak, tenzij zulks het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de verhuurder en/of diens gemachtigden.
 11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van huurder toegebracht die voortvloeit uit gebreken aan het gebouw waarin de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger gestald is, tenzij zulks het gevolg is van grove schuld aan de zijde van de verhuurder en/of diens gemachtigden.
 12. Het is de huurder niet toegestaan in de stallingruimte werkzaamheden aan de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger uit te voeren.
 13. In de stallingruimte mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur.
 14. Het is huurder tijdens de stalling uitdrukkelijk verboden om gas(flessen), olie–of benzine (reservoirs) of andere gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieuonvriendelijke stoffen of zaken (m.u.v. brandstof voor het voortbewegen van een camper) , dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, of aan de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is huurder aansprakelijk. Zulks geldt ook voor bodemverontreiniging als gevolg van uit de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger lekkende olie en dergelijke. Huurder is verplicht de verhuurder of diens gemachtigde toegang tot de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger te verschaffen teneinde nakoming van de hier voor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.
 15. Uw caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger dient tijdens de stalling verrijdbaar te blijven. Igv gemotoriseerde voertuigen dient u een sleutel aan De Uilenhoeve af te geven.
 16. Het betreden van het erf geschiedt op eigen risico.