Algemene voorwaarden
Caravanstalling De Uilenhoeve

Reglement voor het stallen van caravan, vouwwagen, boottrailer, camper, aanhanger
Verhuurder: V.O.F. De Uilenhoeve hierna te noemen: De Uilenhoeve, Noorderweg 92, 1456 NK te
Wijdewormer, KvK 67923887, BTW-nummer: 857227932B01


De huurder conformeert zich aan de volgende regels:

1. De Uilenhoeve stelt aan de huurder ter beschikking, gelijk huurder heeft aanvaard, een plaats in de stallingruimte
staande en gelegen te Wijdewormer aan de Noorderweg 92.

2. De door De Uilenhoeve ter beschikking gestelde plaats is bestemd te worden gebruikt als stallingsplaats voor de
caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger.

3. De stallingsplaats wordt ter beschikking gesteld voor de duur van 12 maanden, ingaande 01
september en eindigende 31 augustus. Indien de huurder niet met inachtname van een opzegtermijn van 2
maanden voor de afloop van de overeengekomen duur, derhalve voor 30 juni schriftelijk aan de verhuurder te
kennen heeft gegeven dat zij deze overeenkomst wenst op te zeggen, dan wordt deze overeenkomst stilzwijgend
voortgezet voor de duur van 12 maanden en zo vervolgens. Deze overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar,
behoudens onvoorziene omstandigheden.

4. Huurder is aan De Uilenhoeve stallingsgeld verschuldigd (incl. btw) per vierkante meter (incl. dissel en
fietsenrekken e.d.) per 12 maanden, per bank op factuur te voldoen binnen 2 weken en zal bij tussentijdse
huuronderbreking door de huurder niet worden terugbetaald. Evenmin vindt restitutie plaats zolang en indien
tijdens de duur van deze overeenkomst geen gebruik wordt gemaakt van de stalling. Eventuele verhoging van het
stallingsgeld zal slechts mogelijk zijn per verlengingsdatum.

5. De caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger kan zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn 3 maal per
12 maanden door de huurder worden opgehaald en gebracht. Huurder dient hieromtrent 7 dagen van tevoren een
afspraak te maken. Voor iedere keer dat de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger meer dan drie keer
wordt gehaald en gebracht is een bedrag van 15,00 (incl. btw) verschuldigd.

6. De caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger wordt door De Uilenhoeve nooit afgegeven aan derden zonder
expliciete schriftelijke toestemming van de huurder.

7. Onderverhuur, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden van de stallingruimte is aan de huurder niet
toegestaan, behoudens toestemming van de verhuurder.

8. Het is aan de huurder niet toegestaan zelf de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger in de stallingruimte te
(ver)plaatsen. Het ophalen of brengen van caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger kan alleen in bijzijn van De
Uilenhoeve of diens vervanger.

9. De huurder dient zorg te dragen voor een adequate verzekering van de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger.

10. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of oorzaak dan ook aan personen of zaken van de
huurder toegebracht, of voor verlies of diefstal enige zaak, tenzij zulks het directe gevolg is van opzet of grove
schuld aan de zijde van de verhuurder en/of diens gemachtigden.

11. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van huurder toegebracht die voortvloeit uit
gebreken aan het gebouw waarin de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger gestald is, tenzij zulks het gevolg
is van grove schuld aan de zijde van de verhuurder en/of diens gemachtigden.

12. Het is de huurder niet toegestaan in de stallingruimte werkzaamheden aan de
caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger uit te voeren.

13. In de stallingruimte mag geen gebruik worden gemaakt van open vuur.

14. Het is huurder tijdens de stalling uitdrukkelijk verboden om gas(flessen), olie of benzine (reservoirs) of andere
gevaarlijke, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieuonvriendelijke stoffen of zaken (m.u.v. brandstof voor
het voortbewegen van een camper) , dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, of aan de
caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het
aanwezig zijn van bedoelde zaken of stoffen is huurder aansprakelijk. Zulks geldt ook voor bodemverontreiniging als
gevolg van uit de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger lekkende olie en dergelijke. Huurder is verplicht de
verhuurder of diens gemachtigde toegang tot de caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger te verschaffen
teneinde nakoming van de hier voor bedoelde veiligheidsvoorschriften te controleren.

15. Uw caravan/vouwwagen/boot/camper/aanhanger dient tijdens de stalling verrijdbaar te blijven. Igv gemotoriseerde
voertuigen dient u een sleutel aan De Uilenhoeve af te geven.

16. Het betreden van het erf geschiedt op eigen risico.